Kiyoshi Yamaya, Toshiko Yonekawa & Kifu Mitsuhashi